Объявления ГЗ

Объявление на закуп изделий медицинского назначения способом тендера № 4 от 16.03.2020г.

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Ақтөбе қ., Маресьев көшесі, 68 16.03.2020ж. медициналық мақсаттағы бұйымдарды тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы

Тауардың қысқаша сипаттамасы

Өлшем бірлігі

Саны

Сатып алуға бөлінген сома

Операцияларды жүргізуге арналған жиынтық

жинақ

1

37 150 000,00

Коронарлық артерияларды реканализациялауға арналған шығыс материалдары

жинақ

1

19 652 000,00

ЧКВ өткізуге арналған жиынтық

жинақ

1

10 265 000,00

Сәуле артериясының пункциясын жүргізуге арналған жиынтықтар

жинақ

1

13 734 000,00

Баллонды ангиопластиканы өткізуге арналған шығыс материалдары

жинақ

1

4 054 500,00

Операциялық араласуларды жүргізуге арналған процедуралық жиынтық

жинақ

1

23 420 000,00

Операциялық араласуларды жүргізуге арналған процедуралық жиынтық

жинақ

1

48 450 000,00

Коронарлық арнасы зақымданған емделушілерге арналған шығыс материалдары

жинақ

1

16 511 250,00

Жеткізудің талап етілетін мерзімі: Тауарды жеткізу шартқа қол қойған сәттен бастап және 31.12.2020 жылға дейін Тапсырыс берушінің өтінімдерінде көрсетілген мерзімде және көлемде тең емес партиялармен жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс берушінің бірінші өтінімі бойынша Тапсырыс берушінің өтінімін (факсимилді, электронды байланыс арқылы немесе жазбаша түрде жіберілген) алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізуді бастауға міндетті, барлық кейінгі өтінімдер 3 жұмыс күні ішінде мына мекенжай бойынша: Ақтөбе қ., Жаңа қоныс шағ.ауд., 8 Медицина орталығы (дәріхана).

Сатып алуға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы «30» қазандағы №1729 қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 13-тармақшасында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті жеткізушілерге жол беріледі.

Тендерлік құжаттама пакетін zkgmu.kz сайтында алуға болады.

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі 2020 жылдың «06» сәуір күні 10.00 сағатқа дейін.

Тендерлік өтінімдері бар ашықхаттар 2020 жылдың «06» сәуір күні сағат 12.00 Ақтөбе қаласы, Маресьев көшесі 68, ректорат залы, «Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ мекенжайы бойынша ашылатын болады.

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдері бар ашық хаттарды ашу кезінде қатыса алады.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7132) 56-30-66.


Некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова», г. Актобе, ул. Маресьева, 68 о проведении закупа способом тендера изделий медицинского назначения от 16.03.2020г.

Краткое описание товаров

Ед.изм.

Кол-во

выделенная сумма для закупки

Набор для проведения операций

набор

1

37 150 000,00

Расходные материалы для реканализации коронарных артерий

набор

1

19 652 000,00

Набор для проведения ЧКВ

набор

1

10 265 000,00

Наборы для проведения пункции лучевой артерии

набор

1

13 734 000,00

Расходные материалы для проведения баллонной ангиопластики

набор

1

4 054 500,00

Процедурный комплект для проведения оперативных вмешательств

набор

1

23 420 000,00

Процедурный комплект для проведения оперативных вмешательств

набор

1

48 450 000,00

Расходные материалы для пациентов с протяженными поражениями коронарного русла

набор

1

16 511 250,00

Требуемый срок поставки: Поставка Товара осуществляется с момента подписания договора и по 31.12.2020 года, неравными партиями в объемах и в сроки, указанные в заявках Заказчика. Поставщик обязан начать поставку товара по первой заявке Заказчика в течение 15-ти календарных дней со дня получения заявки Заказчика (переданной посредством факсимильной, электронной связи, или в письменном виде), все последующие заявки в течение 3-х рабочих дней по следующему адресу: г. Актобе, мкр. Новый, 8 Медицинский центр (аптека).

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пп. 13 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30" октября 2009 года № 1729.

Пакет тендерной документации можно получить на сайте zkgmu.kz

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов «06» апреля 2020 г.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов «06» апреля 2020 г. по следующему адресу: город Актобе, ул. Маресьева, 68, зал ректората, НАО «ЗКМУ им. Марата Оспанова».

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7132) 56-30-66.

qw3576683bjhjdq2

sirius  

  

 mediki vrachirepo

logotiv web

osmsbaner

netkorruptsiaru

banner gal

erasmusbanners1

 

 

 • Прием на 2020

  Прием на 2020

 • Видео - министр здравоохранения
 • "Н. НАЗАРБАЕВ: ДӘУІР, ТҰЛҒА, ҚОҒАМ" көрмесі
 • Электронный дневник здоровья

  Электронный дневник здоровья

 • Электронды денсаулық төлқұжаты

  Электронды денсаулық төлқұжаты

 • Обязательное социальное медицинское страхование

  Обязательное социальное медицинское страхование

 • Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

  Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру

 • ФМС Инфорграфический

  ФМС Инфорграфический

 • ОСМС преимущества

  ОСМС преимущества

 • Здоровье каждого - зависит от нас самих...

  Здоровье каждого - зависит от нас самих...

 • Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы
  Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы
 • LVII научная конференция студентов и молодых учёных

  LVII научная конференция студентов и молодых учёных

 • Выставка
  Выставка "Н. НАЗАРБАЕВ: ЭПОХА, ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО"
 • Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи
  Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи
 • Визитинг - профессора Саджад Ахмад Бхат (ЗКГМУ имени Марата Оспанова)
  Визитинг - профессора Саджад Ахмад Бхат
 • 50-летие СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова

  50-летие СНО ЗКГМУ имени Марата Оспанова

 • БҚММУ 60 жыл!

  Марат Оспанов атындағы БҚММУ-не 60 жыл!

 • 60 лет ЗКГМУ!

  60 лет ЗКГМУ им. Марата Оспанова!

 • Встреча выпускников

  Встреча выпускников

 • Опыт израильских хирургов

  Опыт израильских хирургов